Jason M. Garcia

Jason M. Garcia, CPA

Managing Partner

Zhe Wang

Zhe Wang

Tax Partner

Pauline Garcia

Pauline Garcia

Office Manager

Angelo Ceko

Katie Workman

Bookkeeping Associate